THE 12th WORLD CONGRESS ON
INTELLIGENT CONTROL AND AUTOMATION
JUNE 12-15, 2016, GUILIN, CHINA
image/top1.jpg|#|
image/top2.jpg|#|
image/top3.jpg|#|
image/top4.jpg|#|
image/top5.jpg|#|
image/top6.jpg|#|
image/top7.jpg|#|

Committees

Honorary Chairs

Tianyou Chai, China

Tzyh Jong Tarn, USA

Han-Fu Chen, China

Lei Guo, China (CAS)


Advisory Committee Members

Tamer Basar, USA

Dimitri Bertseakas, USA

Jie Chen, Hong Kong, China

Daizhan Cheng, China

Minyue Fu, Australia

Weihua Gui, China

Frank L. Lewis, USA

Peter Luh, USA

Max Q.-H. Meng, Hong Kong, China

Hong Wang, UK

Ning Xi, USA


General Chair

Derong Liu, China


Program Chair

Hong Qiao, China


Program Co-Chairs

Zongli Lin, USA

Dongbin Zhao, China

Mingcong Deng, Japan

Marios Polycarpou, Cyprus

Yaochu Jin, UK

Huaguang Zhang, China

Changyin Sun, China

Shuzhi Ge, Singapore

Wei Xing Zheng, Australia

Gang Feng, Hong Kong, China


Regional Chairs

Cesare Alippi, Italy

Tongwen Chen, Canada

Wei Lin, USA

Guoping Liu, UK

Li Qiu, Hong Kong, China

Dianhui Wang, Australia

Jennie Si, USA

Guanghong Yang, China


Invited Session Chairs

Ben M. Chen, Singapore

Yuanqing Li, China

Stefano Squartini, Italy

Yiguang Hong, China

Kemin Zhou, USA

Gary G. Yen, USA


Poster Session Chairs

Shaoyuan Li, China

Haibo He, USA

Shuang Cong, China

Wei Wang, China

El-Sayed M. El-Alfy, Saudi Arabia


Tutorial and Workshop Chairs

Lei Guo, China (Beihang)

Robert Kozma, USA

Hong Yue, UK

Si-Zhao Qin, USA

Yunhui Liu, Hong Kong, China

Amir Hussain, UK


Panel Discussion Chairs

Zhongsheng Hou, China

Xinping Guan, China

Jie Huang, Hong Kong, China

Zhong-Ping Jiang, USA

Danil Prokhorov, USA


Award Committee Chairs

Guangren Duan, China

MengChu Zhou, USA

Jun Wang, Hong Kong, China

Yangmin Li, Macau, China


Publicity Chairs

Simon X. Yang, Canada

Chun-Yi Su, Canada

Lihua Xie, Singapore

Manuel Roveri, Italy

Huanshui Zhang, China

Guoxiang Gu, USA

Xiaoming Hu, Sweden

Johan Suykens, Belgium

Jianwei Zhang, Germany

Zhiyong Chen, Australia


Local Arrangements Chair

Xuanju Dang, China


Publications Chair

Wei He, China


Finance Chair

Ding Wang, China


Registration Chairs

Qinglai Wei, China

Ping Guo, China


Congress Secretariat

Biao Luo, China


Webmaster

Chao Li, China


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us

Address: 95 Zhongguancun East Road,
Beijing 100190, China

Email: wcica2016@foxmail.com

Fax: +86-10-8254-4799

Sponsoring OrganizationsCopyright © WCICA 2016 | All Rights Reserved.