Hisotry of ICICIP

The 3rd International Conference on Intelligent Control and Information Processing
General Chairs: Jun Wang, Gary G. Yen
Program Chairs: Chengan Guo, Zeng-Guang Hou, Dan Wang
Venue: Dalian, China
Date: 15-17 July 2012
The 2nd International Conference on Intelligent Control and Information Processing
General Chairs: Guangren Duan, Guo-Ping Liu
Program Chairs: Huijun Gao, Aiguo Wu, Bin Zhou
Venue: Harbin, China
Date: 25-28 July 2011
The 1st International Conference on Intelligent Control and Information Processing
General Chairs: Min Han, Jun Wang
Program Chairs: Chengan Guo, Zeng-Guang Hou, Dan Wang
Venue: Dalian, China
Date: 12-15 August 2010