Program Committee


Program Chairs
Vladimir Bajic, Saudi Arabia
Amir Hussain, UK
Robert Kozma, USA
Liang Zhao, Brazil

Program Committee Members
Peter Andras
Vladimir Bajic
Joao Bertini Jr.
Fabricio Breve
Erik Cambria
Zengqiang Chen
Mohamed Chetouani
Song Ci
Bhaskar DasGupta
El-Sayed El-Alfy
Peter Erdi
Anna Esposito
Marcos Faundez-Zanuy
Takeshi Furuhashi
Michele Giugliano
Stephen Grossberg
Haibo He
Zeng-Guang Hou
Sanqing Hu
Amir Hussain
Giacomo Indiveri
Robert Kozma
Xuelong Li
Hongliang Li
Haihua Liu
Mufti Mahmud
Marcos Quiles
Nicla Rossini
Juergen Schmidhuber
Bjoern Schuller
Stefano Squartini
Jianhua Tao
Isabel Trancoso
Stefano Vassanelli
David Vernon
Ding Wang
Jun Wang
Zhanshan Wang
Qinglai Wei
Luda Werbos
Stefan Wermter
Erfu Yang
Huaguang Zhang
Li Zhang
Dongbin Zhao
Liang Zhao
Qiangfu Zhao


Sponsors
Technical Co–Sponsors